Đăng hồ sơ
Nguyễn Xuân Trường

Ngày sinh: 14-04-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 7

Nguyễn Thị Thao

Ngày sinh: 04-06-1988

Công nghệ thông tin

Năm kinh nghiệm: 8