Nguyễn Quốc Ti
Nguyễn Quốc Ti
Ngày sinh: --19/11/1991
Trình độ: Đại Học
Năm kinh nghiệm: 7
Trần Văn Tiến
Trần Văn Tiến
Ngày sinh: --27/04/1992
Trình độ: GIÁM SÁT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Năm kinh nghiệm: 4
Đỗ Hữu Định
Đỗ Hữu Định
Ngày sinh: --13/12/1994
Trình độ: Đại học chính quy
Năm kinh nghiệm: 0
Nguyễn Chí Cường
Nguyễn Chí Cường
Ngày sinh: --31/01/1995
Trình độ: Đại học
Năm kinh nghiệm: 2
Trương Đăng Thực
Trương Đăng Thực
Ngày sinh: --27/01/1993
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 3
Trương Đăng Hòa
Trương Đăng Hòa
Ngày sinh: --20/11/1983
Trình độ: Cao đẳng
Năm kinh nghiệm: 10
Trương Thành
Trương Thành
Ngày sinh: --10/08/1990
Trình độ: Kĩ sư cầu đường
Năm kinh nghiệm: 4
Đăng tin việc làm