Đăng hồ sơ
Lê Trọng Nguyễn

Ngày sinh: 18-10-1991

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Phạm Thanh Thanh

Ngày sinh: 24-11-1996

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Tuvan

Ngày sinh: 09-09-1993

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Đặng Mai Long

Ngày sinh: 09-04-1979

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 18

Đặng Mai Long

Ngày sinh: 09-04-1979

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 18

Lê trọng nguyễn

Ngày sinh: 18-10-1991

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 1

Nguyễn Ngọc tuấn

Ngày sinh: 01-11-1990

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 3

Nguyễn Thế Đoan

Ngày sinh: 31-07-1989

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 10

Hoàng Nguyễn Minh Tân

Ngày sinh: 17-09-1989

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 6

Trần Trọng Nhân

Ngày sinh: 16-05-1994

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Từ văn

Ngày sinh: 09-09-1993

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Phạm Văn Tuấn

Ngày sinh: 06-02-1993

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 2

Nguyễn Thành Luân

Ngày sinh: 03-03-1986

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 6

Nguyễn Bá Trường Thịnh

Ngày sinh: 18-04-1996

Vận tải - Lái xe

Năm kinh nghiệm: 4